Pornprasert Thipsawet

พรประเสริฐ ทิพย์เสวต

 • ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี

 • สังกัดคณะ : คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 • หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการดิจิทัล

 • เบอร์โทร : 0858222717

 • อีเมล์ : pornprasert.t@rmusv.ac.th

Pornprasert Thipsawet

 • Present Position : Lecturer

 • Academic Ranks : None

 • Faculty : Faculty of Management Technology

 • Course : Digital Business Management

 • Tel : 0858222717

 • E-mail : pornprasert.t@rmusv.ac.th

การศึกษา : Education

 • ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ปริญญาตรี บธ.บ.สารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Exprience

 • การจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management)

 • Internet of Things (IoT)

 • การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

ประสบการณ์การสอน : Teaching Exprience

 • การจัดการฐานข้อมูล

 • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

 • การออกแบบซอฟต์แวร์

 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • การตลาดดิจิทัลและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

งานวิจัยที่สนใจ : Search Interests

 • การจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management)

 • Internet of Things (IoT)

 • การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ : Research or Innovation

 • Pornprasert Thipsawet, Nattapong Kaewboonma, and Puriwat Lertkrai. Hypertension Management Ontology based on Thai Guidelines on the Treatment of Hypertension. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol 10 Special Issue 08, 2019 July 19 P. 1136-1143

 • สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ, สุภาพร ไชยรัตน์, อิศราพร ใจกระจ่าง, สุพัตรา คำแหง, เย็นจิต นาคพุ่ม, พรประเสริฐ ทิพย์เสวต, วิภาวี พันธ์ทอง . 2558 . ศึกษาช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของไทยสู่ตลาดอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ลูกจันทร์เทศแปรรูป อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย.

 • กรกนก โภคสวัสดิ์, พรประเสริฐ ทิพย์เสวต, จันทิรา ภูมา, จิราภรณ์ ถมแก้ว. 2558. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของกลุ่มกระจูดบ้านกุมแป. การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย หน้าที่ 332

 • กรกนก โภคสวัสดิ์, พรประเสริฐ ทิพย์เสวต, นุชากร คงยะฤทธิ์, ปิยะพงศ์ เสนานุช, ปราโมทย์ ส่องเจริญกุล. 2557. Electronic Marketing Home Stays Tourism in Nakhon Si Thammarat Province Thailand. International conference on business strategy and social sciences วันที่ 16 – 17 ส.ค.57 ณ Pearl international hotel,kuala Lumpur, Malaysia (หน้าที่130-134)

ประสบการณ์การทำงาน : Work Experience

ปี พ.ศ. 2563

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing : การตลาดออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และฉลากกาแก โรบัสต้า จังหวัดระนองอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

 • บรรยายให้ความรู้ด้านการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กรมการพัฒนาชุมชน

 • ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม การจัดการเชื่อมโยงการตลาด โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

 • คณะกรรมการโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP :KBO) ประจำปี 2562 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี พ.ศ. 2562

 • โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมกาประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

 • บรรยาย ให้ความรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ และการบริหารต้นทุน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ชุมชนตามแนวสายส่งไฟฟ้า สำนักงานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ต.ควนกรด อ.ท่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 • เทคนิคการขายในยุค 4.0 การใช้สื่อดิจิตัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าและเทคนิคการจัดแสดงสินค้า โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลลำนาว

 • เทคนิคการตลาดในระบบออนไลน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปี พ.ศ. 2561

 • การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • บรรยายให้ความรู้ “การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ ในยุค Digital Marketing” สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) “การค้าขายสินค้าออนไลน์ ให้กับลูกจ้าง/สมาชิกกลุ่มปลาดุกร้าท่าซัก” สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

 • การตลาดออนไลน์ Online Marketing โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

 • บรรยายให้ความรู้ “การตลาดยุคใหม่” และ “การตลาดออนไลน์” ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Photo Album